บริษัท ชินเตอร์โปรดักส์ จำกัด จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดสิ่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
-สินค้ามีตำหนิหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
-กรณีสินค้าชำรุด เปลี่ยนสินค้าคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
-ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
-สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างจากรูปภาพคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า

ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รานการสั่งซื้อสินค้า กรณีต่อไปนี้
-สินค้าได้ถูกจัดส่งไปแล้ว
-กรณีสินค้าถึงล่าช้า อันเกิดจากการขนส่ง
-กรณีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทุกกรณี
-กรณีเกิดการเปลี่ยนใจ ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าหรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

สภาพของสินค้าที่คืน
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งในการขอคืนสินค้า

การคืนเงิน
ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ส่งสินค้าถึงผู้ขายและตรวจสอบว่าสินค้าเข้าเงื่อนไขการคืนเงิน