• F-0004-1 ถังขยะใส ฝาเรียบ 120 ลิตร

 • F-0002-1 ถังขยะฝาเรียบ มีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0004-2 ถังขยะใสฝาเรียบสี มีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0002-2 ถังขยะฝาเรียบ มีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0004-3 ถังขยะใสฝาสูงเจาะ ฝาสีมีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0003-1 ถังขยะฝาสูง 1 ช่องทิ้ง มีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0004-4 ถังขยะใสฝาสูงเทอร์โบ ฝาสีมีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0003-2 ถังขยะฝาเจาะ มีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0005-2 ถังขยะใสฝาครอบทรงเหลี่ยม ผลักเข้าด้านใน 2 ด้าน 120 ลิตร

 • F-0003-3 ถังขยะฝาเทอร์โบ มีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0005 ถังขยะฝาครอบทรงเหลี่ยม ผลักเข้าด้านใน 2 ด้าน 120 ลิตร

 • F-0054 ถังขยะทรงกลมถังเบียร์ ฝาผลักเข้า 120 ลิตร

Call Now Button