Air Bubble / EPE Foam / ฟิล์มยืด

Air Bubble, ฟิล์มยืด และ EPE Foam เป็นวัสดุสำคัญในงานโลจิสติกส์ ใช้ในงาน Packing กันกระแทก ซึ่ง ในปัจจุบันนั้น มีหลากหลายรูปแบบ มีคุณสมบัติในการปกป้องสินค้าจากน้ำและฝุ่น ป้องกันความเสียหายต่อตัวสินค้าในการขนส่ง