T-0001 ตะกร้าลำใย-มังคุด

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตะกร้าลำใย
Longan Basket
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 330 445 160
External 360 490 168

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900