T-0024 หลัวพลาสติกลายกี่

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลัวพลาสติกลายกี่
/strong>Plastic Round Basket
Size (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลาง ∅ Material
Internal 425×300 mm.
External 485×310 mm.

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900