B011401003 ล้อโพลีโอลีฟิน YUPA Series 08 ล้อเป็น 75 mm.

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Castor Type
ล้อเป็น 75 72 25 104 (A)60×73
(B)35×53
(A) ขนาดแป้น (B) ระยะรูแป้น

> เหมาะสำหรับใช้งานเปียกชื้น ทนน้ำและสารเคมี

> เข็นลื่น คล่องตัว

> เนื้อไนล่อนสังเคราะห์ แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว