B011404001 ล้อโพลีโอลีฟิน YUPA Series 08 ล้อตาย 50 mm.

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Castor Type
ล้อตาย 50 35 20 77 (A)49×60
(B)35×46
(A) ขนาดแป้น (B) ระยะรูแป้น

> เหมาะสำหรับใช้งานเปียกชื้น ทนน้ำและสารเคมี

> เข็นลื่น คล่องตัว

> เนื้อไนล่อนสังเคราะห์ แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว