Wheel Material Description
200×50 mm. PU Ball Bear No. 6204

> ล้อ PU เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

> ล้อ Nylon เหมาะสำหรับใช้งานเปียกชื้น

Call Now Button